Gadus S5 T460 1.5

Gadus_Family.jpg

Shell Gadus S5 T460 is een “high tech” vet speciaalsamengesteld voor de smering van geheel of ten deleafgedichte, langzaam draaiende, lagers, die bijhoge temperatuur aan hoge belastingen (continu enschokbelasting) zijn onderworpen

. Voorbeelden zijnhiervan te vinden bij de glasfabricage, in de cement-,papier –en staalindustrie en in de chemie (lagers diezich in de nabijheid van ovens bevinden, lagerswaar een regelmatige nasmering onmogelijk blijkt).

Shell Gadus S5 T460 is inzetbaar over een temperatuurgebieddat loopt van –30 °C tot +180 °C (totmaximaal +200 °C piektemperatuur, afhankelijk vande nagesmeerde vethoeveelheid).
In tegenstelling tot conventionele vetten waar de eigenschappendikwijls kunstmatig worden verkregendoor het gebruik van speciale additieven, zijn dezebij moderne polyurea vetten zoals Shell Gadus S5T460 van nature aanwezig.Dankzij de aan de di-urea indikker inherente eigenschappen(bijzonder stromingsgedrag, zeer goedehechting aan metaaloppervlakken), wordt er onderde meest zware omstandigheden langer een grenssmeringsregiemin stand gehouden dan bij een klassiekvet met een basisolie van vergelijkbare viscositeit.Door de hoge viscositeit van de gebruikte synthetischebasisoliën, wordt tegemoet gekomen aan deeisen die langzaam draaiende lagers op dit gebiedstellen.De toevoeging van een EP-additief verlegt nogmaalsaanmerkelijk de grens waarboven onder zeer zwarebelasting en bij langzaam draaien grenssmering optreedt.
Toepassing van Shell Gadus S5 T460 biedt vooralvoordelen in die omstandigheden waar lagerlevensduuren verlenging van de nasmeerintervallen essentiële factoren zijn.De combinatie van synthetische basisoliën met de intrinsiekehoge weerstand tegen oxidatie van de diureaindikker, verleent aan Shell Gadus S5 T460 eenbijzondere oxidatiestabiliteit die het vet in staat steltzeer lang weerstand te bieden aan thermische belastingenzonder afzettingen te vormen.
De zeer goede bescherming tegen corrosie en dewaterbestendigheid zijn eveneens het gevolg van denatuurlijke hechtende eigenschappen van de indikkeraan metaaloppervlakken, de weerstand tegen wegwassenvan het vet door water is zeer hoog.Door de bijzondere rheologische eigenschappenwordt Shell Gadus S5 T460 ook toegepast incentrale vetsmeersystemen die een NLGI 2 vetkunnen verpompen.

Technische PDF

T460 1.5

Veiligheidsbladen

T460 1.5