Gadus S3 V460

Gadus_Family.jpg

Shell Gadus S3 V460 is een smeervet voor de smeringvan wentellagers bij hogere temperatuur onderhoge belasting en in een vochtige omgeving, lagersonder schokbelasting en lagers blootgesteld aan sterketrillingen.Voorbeelden van toepassing zijn: lagers vansteenbrekers en trilzeven, lagers in warmwalsinstallatiesin de staalindustrie en andere toepassingenwaar de betrekkelijk geringe toerentallen het gebruikvan een viskeuze basisolie noodzakelijk maken.In die gevallen waar de lagers worden gesmeerd viaeen centraal vetsmeersysteem wordt Shell Gadus S3V460 Steel speciaal aanbevolen.

Het zeer stabiele gedrag van Shell Gadus S3 V460ten aanzien van de weerstand tegen oxidatie, dethermische stabiliteit en de mechanische stabiliteitwaarborgt een uitstekende levensduur van de er meegesmeerde onderdelen. Bovendien zorgt de goedemechanische stabiliteit er voor dat er weinig vetverliesuit het lager optreedt, zelfs bij aanwezigheid vanwater.De nasmeerintervallen kunnen worden verlengd invergelijking met die bij conventionele vetten. Een optimalesmering blijft gewaarborgd, ook bij hogerebedrijfstemperaturen.Het lithiumcomplex indikkertype van Shell Gadus S3V460 maakt het vet geschikt voor gebruik bij hogeretemperaturen, zonder dat dit de standtijd van het vetvermindert.
Shell Gadus S3 V460 kan worden toegepasttussen –15 en +150 °C.De goede waterbestendigheid betekent dat er bijcontact met vocht slechts een gering verlies aanstijfheid optreedt en dat er een uitstekende beschermingtegen corrosie aanwezig is. Dit maakt het vetbijzonder geschikt voor toepassing onder vochtigeomstandigheden.
De afstemming op de combinatie “hoge temperatuur/hogebelasting” maakt Shell Gadus S3 V460vooral geschikt voor toepassingen waar de factor“toerental/omtreksnelheid” een lage tot gemiddeldewaarde heeft.

Technische PDF

V460

Veiligheidsbladen

V460D