Gadus S3 V100 2

Gadus_Family.jpg

Shell Gadus S3 V100 is een smeervet voor desmering van op normale of hogere snelheid draai-ende wentellagers onder normale belasting, hogeretemperatuur en in een vochtige omgeving.Voorbeelden van toepassing zijn: lagers van elek-tromotoren, ventilatoren en lagers in afzuigsystemenvoor hete gassen.

Het zeer stabiele gedrag van Shell Gadus S3 V100ten aanzien van de weerstand tegen oxidatie, dethermische stabiliteit en de mechanische stabiliteitwaarborgt een uitstekende levensduur van de er meegesmeerde onderdelen. Bovendien zorgt de goedemechanische stabiliteit er voor dat er weinig vetverliesuit het lager optreedt, zelfs bij aanwezigheid vanwater.De nasmeerintervallen kunnen worden verlengd invergelijking met die bij conventionele vetten. Een optimalesmering blijft gewaarborgd, ook bij hogerebedrijfstemperaturen.
Het lithiumcomplex indikkertype van Shell Gadus S3V100 maakt het vet geschikt voor gebruik bij hogeretemperaturen, zonder dat dit de standtijd van het vetvermindert. Shell Gadus S3 V100 kan worden toegepasttussen –20 en +150 °C en onder bepaaldeomstandigheden zelfs bij hogere temperatuur.De goede waterbestendigheid betekent dat er bijcontact met vocht slechts een gering verlies aanstijfheid optreedt en dat er een uitstekende beschermingtegen corrosie aanwezig is. Dit maakt het vetbijzonder geschikt voor toepassing onder vochtigeomstandigheden.
Shell Gadus S3 V100 beschermt lagers effectieftegen zogenaamde “fretting corrosion”. Deze vormvan corrosieve aantasting komt vaak voor bij lagersvan stilgezette machines die worden blootgesteldaan trillingen afkomstig van apparatuur in hun omgeving.De afstemming op de combinatie “hoge temperatuur/normalebelasting” maakt Shell Gadus S3V100 vooral geschikt voor toepassingen waar defactor “toerental/omtreksnelheid” een gemiddelde tothoge waarde heeft.

Technische PDF

V100 2

Veiligheidsbladen

V100 2