Gadus S3 T100 2

Gadus_Family.jpg

Shell Gadus S3 T100 is een smeervet dat speciaalwordt aanbevolen voor de smering van lagers werkendbij hoge temperatuur, vooral wanneer lagerlevensduuren verlenging van nasmeerintervallenessentiële factoren zijn. Voorbeelden hiervan zijn tevinden bij de glasfabricage, in de papier-, cementende staalindustrie evenals in de chemische industrie,waar lagers zich kunnen bevinden in debuurt van ovens en waar slechts op onregelmatigetijdstippen kan worden nagesmeerd (lagers vanelektromotoren, ventilatorlagers…).

Shell Gadus S3 T100 is inzetbaar over een temperatuurgebieddat loopt van –20 °C tot +150 °C en totmaximaal +180 °C mits aanpassing van de frequentiewaarmee het vet wordt aangevuld.In tegenstelling tot conventionele vetten waar de eigenschappen dikwijls kunstmatig worden verkregen door het gebruik van speciale additieven, zijn deze bij moderne polyurea vetten zoals Shell Gadus S3 T100 van nature aanwezig. De indikker van dit vet verhoogt de consistentie bij lage afschuiving en hoge temperatuur, wat tot gevolg heeft dat de vetlekkage zeer sterk beperkt wordt. In die omstandigheden blijft het vet op zijn plaats in het lager en zorgt voor optimale smering zelfs wanneer er zich trillingen voordoen.
Dankzij de aan de di-urea indikker inherente eigenschappen (bijzonder zichtbaar stromingsgedrag, zeer goede hechting aan metaaloppervlakken), treedt het grenssmeringsregime (contact metaal-metaal) op onder zwaardere omstandigheden dan bij het gebruik van een klassiek vet met een basisolie van vergelijkbare viscositeit. Hierdoor biedt Shell Gadus S3 T100, ondanks het feit dat het niet speciaal is ontworpen voor zeer hoge belasting, verrassend goede prestaties op het gebied van slijtagebescherming.
Shell Gadus S3 T100 beschikt over een speciale antioxidant die het vet in staat stelt bij ver uit elkaar liggende onderhoudsbeurten weerstand te bieden aan thermische belastingen zonder afzettingen te vormen. De di-urea indikker beschikt, in tegenstelling tot indikkers van het complexe zeep- of kleitype zoals die worden gebruikt in de meeste vetten die geschikt zijn voor hoge temperatuur, over een hoge natuurlijke oxidatiestabiliteit en een zeer hoog druppelpunt. Zijn prestaties kunnen dan bij hoge temperaturen beter zijn dan deze van synthetische vetten van het PAOtype met complexe lithiumindikker.

Technische PDF

T100 2

Veiligheidsbladen

T100 2